Konzert „RheinKlassik“

Kirchenchor, Probe

Kirchenchor, Probe

Kirchenchor, Probe

Kirchenchor, Probe

Kirchenchor, Probe

Kirchenchor, Probe

Kirchenchor, Probe